top of page
Försäljningsvillkor

 

Introduktion

Detta köp regleras av nedanstående standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet. Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten omistliga rättigheter. Lagarna finns på www.lovdata.no. Villkoren i detta avtal ska inte förstås som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handeln.

 

Försäljningsvillkoren har utarbetats och rekommenderats av den norska konsumentmyndigheten.

 

1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som lämnas i beställningslösningen och eventuella separat överenskomna villkor. Vid eventuell konflikt mellan uppgifterna har vad som separat avtalats mellan parterna företräde, så länge det inte strider mot icke undantagsbar lagstiftning.

Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsumenter.

 

2. Parterna

Säljare är Porten til Nord-Norge AS, Kleist geddes vei 2181, nettbutikk@ptnn.no, tel 74 33 44 00, registreringsnummer 911713039, och benämns i fortsättningen säljare/säljare.

Köparen är den konsument som gör beställningen och benämns i det följande köparen/köparen.

 

3. Pris

Det angivna priset för varorna och tjänsterna är det totala priset som köparen ska betala. Detta pris inkluderar alla skatter och extra kostnader som frakt. Merkostnader som säljaren inte har informerat om innan köpet ska inte stå för köparen.

 

4. Ingående av avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit ett skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att ett sådant fel förelåg. .

 

5. Betalningen

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen.

Om köparen använder kredit- eller betalkort för betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen när varan skickas. Betalningsfristen framgår av fakturan och är minst 14 dagar från mottagandet.

Köpare under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura.

 

6. Leverans

Leverans har skett när köparen, eller dennes ombud, övertagit saken.

Om ingen leveranstid anges i beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter beställning från kund. Varan ska levereras till köparen om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

 

7. Varans risk

Risken för varan övergår till köparen när denne eller köparens ombud har fått varan levererad enligt punkt 6.

 

8. Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten kan köparen häva köpet av varan i enlighet med ångerrättslagen.

Köparen ska meddela säljaren om utnyttjande av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjat löpa. Deadline inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen går ut på en lördag, helgdag eller helgdag förlängs fristen till närmaste vardag.

 

Ångerfristen anses vara uppfylld om anmälan skickas före periodens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och anmälan bör därför göras skriftligen (blankett för ångerrätt, e-post eller brev).

 

Uppsägningstiden börjar löpa:

Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna har tagits emot.

Om ett abonnemang säljs, eller avtalet innebär regelbunden leverans av identiska varor, löper fristen från dagen efter att första försändelsen mottagits.

Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter att sista leverans har tagits emot.

Ångerfristen förlängs till 12 månader efter den ursprungliga periodens utgång om säljaren inte före avtalets ingående informerar säljaren om att det finns en ångerrätt och en standardiserad ångerblankett. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och rutiner för att utöva ångerrätten. Om näringsidkaren ser till att lämna uppgifterna under dessa 12 månader, löper ångerfristen fortfarande ut 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen.

 

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelandet om utnyttjande av ångerrätten lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat avtalats eller säljaren har underlåtit att ange att köparen ska stå för returkostnaderna. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten.

 

Köparen kan prova eller prova varan på ett korrekt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion utan att ångerrätten går förlorad. Om undersökningen eller provningen av varan går utöver vad som är rimligt och nödvändigt, kan köparen hållas ansvarig för eventuellt minskat värde på varan.

 

Säljaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen och senast 14 dagar från det att säljaren fått besked om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalning tills han/hon har tagit emot varan från köparen, eller tills köparen har lämnat in dokumentation på att varan har skickats tillbaka.

 

9. Försening och utebliven leverans - köparens rättigheter och tidsfrist för reklamation

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent i enlighet med avtal mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, får köparen enligt reglerna i 5 kap. köplagen, hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och/eller kräva ersättning av säljaren.

Vid anspråk på utebliven befogenhet bör underrättelsen vara skriftlig (till exempel e-post) av bevisskäl.

 

Uppfyllelse

Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt ur proportion mot köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen ändå kräva fullgörande.

 

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att framställa kravet.

 

Elevation

Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället ska köparen uppmana säljaren att leverera inom skälig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen kan köparen häva köpet.

 

Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans till avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande.

 

Om saken levereras efter den tilläggsfrist som konsumenten har satt eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska hävningsanspråk göras inom skälig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.

 

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för en mindre skada till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren styrker att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte rimligen kunde ha beaktats vid avtalets ingående, undvikits eller övervunnits följderna av.

 

10. Fel i varan - köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter att det upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon vill göra felet gällande. Köparen har alltid klagat i god tid om det sker inom 2 månader. från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationsfristen fem år.

 

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, får köparen enligt konsumentköplagens 6 kap. regler innehålla köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och/eller kräva ersättning av säljaren.

Klagomål till säljaren ska göras skriftligen.

 

Rättelse eller omleverans

Köparen kan välja mellan att kräva att felet åtgärdas eller leverans av liknande föremål. Säljaren kan trots detta invända mot köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans måste ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

 

Prisreduktion

Köparen kan kräva lämplig prisavdrag om varan inte rättas eller återlevereras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl för detta kan prisrabatten istället sättas lika med felets betydelse för köparen.

 

Elevation

Om varan inte har rättats eller återlevererats kan köparen även häva köpet om felet inte är oväsentligt.

 

11. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter på säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap. , efter omständigheterna hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva avtalet hävt samt kräva ersättning av köparen. Säljaren kommer även att efter omständigheterna kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor.

 

Uppfyllelse

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

 

Elevation

Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger betydande betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en skälig tilläggsfrist för fullgörande och köparen inte betalar inom denna tidsfrist kan säljaren häva köpet.

 

Dröjsmålsränta vid försenad betalning/inkassoavgift

Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enligt dröjsmålsräntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till inkasso. Köparen kan då hållas ansvarig för avgifter enligt inkassolagen.

 

Avgift för ej uthämtade, ej förskottsbetalda varor

Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift från köparen. Avgiften ska som mest täcka säljarens faktiska utlägg för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.

 

12. Garanti

En garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt icke undantagsbar lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens rätt att reklamera och anspråk vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 9 och 10.

 

13. Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren i enlighet med personuppgiftslagen endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

 

14. Konfliktlösning

Klagomål ska riktas till säljaren inom skälig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta det norska konsumentverket för medling. Forbrukertilsynet finns på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Vi skickar varorna snabbt!

bottom of page